ეკონომიკური და სოციალური გარდაქმნების ძირითადი პრინციპები ქუთაისში