მიკროფინანსების წარმოშობა და განვითარება საერთაშორისო ბაზრებზე