მიკროფინანსების წარმოშობა და განვითარება საერთაშორისო ბაზრებზე

ავტორები: მალხაზ ძაძუა

საკვანძო სიტყვები:

J.E.L. Classification:

DOI:

ციტირებისათვის:

ანოტაცია.

გამოყენებული ლიტერატურა: