ინოვაციები განათლების სისტემაში და მასთან დაკავშირებული გამოწვევები

ავტორები: ნანა ლუხუტაშვილი

საკვანძო სიტყვები: განათლების სისტემა; ინოვაციური ტენდენციები; ინტერნეტ-ტექნოლოგიები; კომპიუტერული სწავლების პროგრამები.

J.E.L. Classification: O3, I25

DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2023.26.07

ციტირებისათვის: ლუხუტაშვილი ნ., (2023) ინოვაციები განათლების სისტემაში და მასთან დაკავშირებული გამოწვევები. ეკონომიკური პროფილი. ტ. 18, 2(26), გვ. 43-49. DOI: https://doi.org/10.52244/ep.2023.26.07

ანოტაცია. სტატიაში გაანალიზებულია საქართველოს განათლების სისტემაში 1990-იანი წლებიდან მოყოლებული განხორციელებული ინოვაციური პროცესები, ამ სისტემაში არსებული წინააღმდეგობები, სამამულო უნივერსიტეტების განვითარების უმნიშვნელოვანესი პრინციპები, ინოვაციური ტენდენციებისა და ტექნოლოგიების ის ძირითად ტიპები, რომლებიც აქტიურად ინერგება უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროცესებში. ნაშრომი ასევე განიხილავს უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებებში ტექნოლოგიების ეფექტიანად არჩევისა და გამოყენების ძირითადი პრინციპებს და ინოვაციური პროცესების რეალიზაციასთან დაკავშირებული პრობლემებს. განსაკუთრებული ყურადღებაა გამახვილებული იმ პრობლემებზე, რომლებიც პირდაპირ უკავშირდება უმაღლესი სასწავლებლების პროფესორ-მასწავლებლებს.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა:

  1. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე. საქართველოს კანონი „საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო დაწესებულებების საქმიანობის ლიცენზრების შესახებ“ (https://www.matsne.gov.ge/ka)
  2. ჩახაია, ლ. (2013) უმაღლესი განათლების და კვლევის დაფინანსება და ფინანსური მართვა. თბილისი, გვ. 8
  3. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ბოლონიის პროცესი https://mes.gov.ge/index.php?lang=geo
  4. Абрамешин А.Е., Воронина Т.П., Молчанова О.П., Тихонова Е.А., Шленов Ю.В., Инновационный менеджмент: Учебник для вузов Под редакцией д-ра экон. наук, проф. О.П. Молчановой. / - М.: Вита-Пресс, 2001. - 272 с.