აზროვნების მრავალფეროვნება მმართველობით გადაწყვეტილებებში

ავტორები: ევგენი ბარათაშვილი, ლეილა მამულაშვილი

საკვანძო სიტყვები:

J.E.L. Classification:

DOI:

ციტირებისათვის:

ანოტაცია.

გამოყენებული ლიტერატურა: