საგადასახადო კანონმდებლობაში განხორციელებული ცვლილებები და მათი შეფასება

ავტორები: ლია ხელაძე

საკვანძო სიტყვები:

J.E.L. Classification:

DOI:

ციტირებისათვის:

ანოტაცია.

გამოყენებული ლიტერატურა: