სახელმწიფოს როლი ინფლაციის დარეგულირების პროცესში - მონეტარისტული კონტექსტი

ავტორები: ლია პიტიურიშვილი

საკვანძო სიტყვები:

J.E.L. Classification:

DOI:

ციტირებისათვის:

ანოტაცია.

გამოყენებული ლიტერატურა: