სათემო კოოპერაცია - მთიანეთის აღორძინების ეფექტიანი მექანიზმი

ავტორები: პაატა კოღუაშვილი, ნიკოლოზ ჩიხლაძე

საკვანძო სიტყვები:

J.E.L. Classification:

DOI:

ციტირებისათვის:

ანოტაცია.

გამოყენებული ლიტერატურა: