მუნიციპალური საინვესტიციო პროექტების სოციალურ-ეკონომიკური ეფექტიანობის შეფასების პრობლემები საქართველოში

ავტორები: პანტელეიმონ (პაატა) კლდიაშვილი, რობერტ კამლაძე

საკვანძო სიტყვები:

J.E.L. Classification:

DOI:

ციტირებისათვის:

ანოტაცია.

გამოყენებული ლიტერატურა: