ენტროპია ბიზნეს-პროცესების მენეჯმენტში

ავტორები: ევგენი ბარათაშვილი, ირმა ბარათაშვილი, ლეილა მამულაშვილი

საკვანძო სიტყვები:

J.E.L. Classification:

DOI:

ციტირებისათვის:

ანოტაცია.

გამოყენებული ლიტერატურა: