ფუნქციის წარმოებულის გამოყენება ეკონომიკურ ამოცანებში