ტრანსპორტის ეკოლოგიური მდგრადობა, როგორც ეკონომიკური მდგრადობის მდგენელი (ქ. ქუთაისის მაგალითზე)