თანამედროვე ბიზნეს სტრუქტურაში რისკის მენეჯმენტის მომსახურების აუცილებლობის შესახებ

ავტორები: გოდერძი შანიძე

საკვანძო სიტყვები:

J.E.L. Classification:

DOI:

ციტირებისათვის:

ანოტაცია.

გამოყენებული ლიტერატურა: