შინამეურნეობა - მნიშვნელოვანი ინსტიტუციური ერთეული

ავტორები: ვირსალაძე ნაირა

საკვანძო სიტყვები: შინამეურნეობა, სექტორი,ინსტიტუციური ერთეული, შემოსავლები, ხარჯები

J.E.L. Classification: R20, D02, H31

DOI:

ციტირებისათვის: ვირსალაძე ნ., (2020) შინამეურნეობა - მნიშვნელოვანი ინსტიტუციური ერთეული. ეკონომიკური პროფილი, ტომი 15, 1(20), გვ. 98-106.

ანოტაცია.

სტატიაში განხილულია შინამეურნეობა, როგორც ერთ-ერთ მნიშვნელოვანი ინსტიტუციური ერთეული და ეროვნული ეკონომიკის მნიშვნელოვანი სექტორი. აღნიშნულია, რომ ქვეყნის ეკონომიკის სექტორებად დაყოფა განპირობებულია  კოორპორაციების, მთავრობისა და შინამეურნეობების განსხვავებული ქცევით, რომ  ამ დაყოფის საფუძველზე ხდება თითოეული სექტორის თავისებურების უკეთ დანახვა,  მათი საქმიანობის ანალიზი და მართებული ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება კორპორაციებისა და შინამეურნეობების  შენდგომი განვითარების მიზნით. სტატიაში განსაკუთრებული ყურადღება არის გამახვილებული შინამეურნეობების კვლევებზე, როგორც სპეციალურად ორგანიზებულ სტატისტიკურ დაკვირვებაზე და მისი კვლევის შედეგებზე, როგორც  სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესწავლის უმნიშვნელოვანეს წყაროზე.     შინამეურნეობების კვლევით მიღებულ ოფიციალურ სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით გაკეთებულია   საქართველოს შინამეურნეობების შემოსავლებისა და ხარჯების სტრუქტურული და დინამიკური ანალიზი,  გამოტანილია შესაბამისი დასკვნები.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა:

  1. გელაშვილი ს.,  შონია ზ.,  ქინქლაძე რ. (2013)  ,,სოციალური სტატისტიკა’’, თბილისის სახელმწიფო უნივესრსიტეტი,  გვ.91-97.
  2. ვირსალაძე ნ., ბაკურაძე ა. (2009) სტატისტიკა ეკონომიკასა და ბიზნესში, მეორე ნაწილი, აკაკი წერეთლის სხელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, გვ. 277-282.
  3. მინდორაშვილი, მ. (2018). ეროვნულ ანგარიშთა სისტემა, ლექციების კურსი, თსუ. გვ. 108-117.
  4. მინდორაშვილი, მ. (2018). შინამეურნეობების საკვანძო მაჩვენებლების როლი მაკროეკონომიკურ ანალიზში, სტატისტიკური სწავლება და სტატისტიკური კვლევები საქართველოში, სამეცნიერო გამოცემა,  თბილისის სახელმწიფო უნივესიტეტი,  გვ.122-131
  5. სტატისტიკური კრებული, „საქართველოს შინამეურნეობები 2004-2005“ (2005) გვ. 13.
  6. საქართველოს შინამეურნეობები (2008). საქართველოს სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი,  გვ. 6.
  7. სტატისტიკური კრებული „საქართველოს მოსახლეობის 2002 წლის პირველი საყოველთაო ეროვნული აღწერის  ძირითადი შედეგები“, (2004), სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი, გვ.126.
  8. სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი (2018), საქართველოს 2014 წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის ძირითადი შედეგები, URL:https://www.geostat.ge/media/20679/2014-wlis-aRweris-ZiriTadi-Sedegebi.pdf (ხელმისაწვდომია 23.11.2020)
  9. სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი URL:https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/50/shinameurneobebis-shemosavlebi (ხელმისაწვდომია 23.11.2020)
  10. სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი URL:https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/51/shinameurneobebis-kharjebi (ხელმისაწვდომია 23.11.2020)