სახელმწიფო შესყიდვების გავლენა ბიზნეს საქმიანობის აქტივობაზე და ეკონომიკურ განვითარებაზე

ავტორები: გიორგი აბუსელიძე, ლაშა ბერიძე

საკვანძო სიტყვები:

J.E.L. Classification:

DOI:

ციტირებისათვის:

ანოტაცია.

გამოყენებული ლიტერატურა: