სახელმწიფო შესყიდვების გავლენა ბიზნეს საქმიანობის აქტივობაზე და ეკონომიკურ განვითარებაზე