პანდემიური და პოსტ პანდემიური გარემოს ეკოლოგიური მდგრადობა

ავტორები: დარეჯან ჩხიროძე

საკვანძო სიტყვები:

J.E.L. Classification:

DOI:

ციტირებისათვის:

ანოტაცია.

გამოყენებული ლიტერატურა: