პანდემიური და პოსტ პანდემიური გარემოს ეკოლოგიური მდგრადობა