გლობალური საინფორმაციო სივრცის გეოგრაფიული ასპექტები