მსოფლიო სასტუმრო ინდუსტრიის განვითარების ძირითადი ეტაპები

ავტორები: ნანა ლუხუტაშვილი, მაკა ლუხუტაშვილი

საკვანძო სიტყვები:

J.E.L. Classification:

DOI:

ციტირებისათვის:

ანოტაცია.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა: