წარმოების საზღვრები ეროვნულ ანგარიშთა სისტემაში და დაუკვირვებადი ეკონომიკის მასშტაბები