დეფლაციის გავლენა საქართველოს საბანკო სექტორის განვითარებაზე