ადამიანური რესურსების სტრატეგიული მენეჯმენტი და მისი რეალიზაცია