მმართველობითი აღრიცხვისა და კონტროლის სისტემის პროექტირებისას თანამშრომელთა მონაწილეობის ასპექტები

ავტორები: დეზდემონა მაღლაკელიძე

საკვანძო სიტყვები:

J.E.L. Classification:

DOI:

ციტირებისათვის:

ანოტაცია.

Open PDF File

გამოყენებული ლიტერატურა: