მმართველობითი აღრიცხვისა და კონტროლის სისტემის პროექტირებისას თანამშრომელთა მონაწილეობის ასპექტები