საბიუჯეტო პოლიტიკა, როგორც სახელმწიფოს თვითრეალიზაციის საფუძველი