ჩრდილოვანი ეკონომიკის რეგიონული გამოვლინებების საკითხისათვის