მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის პროგნოზირების მეთოდოლოგიური საფუძვლები