საქველმოქმედო საქმიანობა და მისი დაბეგვრის თავისებურებები