არასახელმწიფო ფინანსური კონტროლის ფორმები და ამოცანები

ავტორები: იაკობ მესხია

საკვანძო სიტყვები:

J.E.L. Classification:

DOI:

ციტირებისათვის:

ანოტაცია.

გამოყენებული ლიტერატურა: