გლობალიზაციის ეკონომიკური, პოლიტიკური და ზნეობრივ-ღირებულებითი ასპექტები