პროფესიული საქმიანობა, როგორც სისტემური ცოდნის რეალიზაცია

ავტორები: რამაზ ნამიჭეიშვილი

საკვანძო სიტყვები:

J.E.L. Classification:

DOI:

ციტირებისათვის:

ანოტაცია.

გამოყენებული ლიტერატურა: