სოციალური რისკი და ეკონომიკური პოლიტიკის სოციალური ორიენტაცია გარდამავალ ეკონომიკაში