განსახელმწიფოებრიობა - გარდამავალი ეპოქის ეკონომიკური გარდაქმნების მნიშვნელოვანი მიმართულება