სახელმწიფოს როლი ჯანდაცვისა და სოციალური პრობლემების გადაჭრაში