ეკონომიკური ანალიზი საწარმოს საქმიანობის აუდირებაში