მოტივაციის თანამედროვე თეორიების გამოყენების ზოგადი ასპექტები