საერთაშორისო შედარებებში ინდექსების გამოყენების საკითხისათვის