საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების ძირითადი მიმართულებების შესახებ