ადამიანის როლი ტრანსფორმირებადი ეკონომიკის პირობებში