გლობალიზაციის და საზოგადოების კეთილდღეობის მაკროეკონომიკური მაჩვენებელი