ფინანსური ბაზრის ზოგიერთი ასპექტი მსოფლიო ეკონომიკური გლობალიზაციის პირობებში