ენერგორესურსების წარმოებისა და მოხმარების დინამიკა საქართველოში