ინვესტიციების ეკონომიკური არსი, მნიშვნელობა და სახეები