"ათპუნქტიანი გეგმის" ეკონომიკური ორიენტირები და მოსალოდნელი რისკები