ორგანიზაციის მიზანი, გარემოსადმი ადაპტირებული სტრატეგია და მართვის სტრუქტურა