კრიტიკული აზროვნება და აქტიური სწავლება მენეჯმენტის დაუფლების პროცესში