ფერმერული მეურნეობები, როგორც შრომითი რესურსების დასაქმების სფერო