სახელმწიფო მეწარმეობა - საბაზრო ეკონომიკის რეგულირების მნიშვნელოვანი ბერკეტი