საბანკო სისტემის სახელმწიფო რეგულირების ძირითადი მეთოდების ანალიზი