მოკლევადიანი და გრძელვადიანი მოთხოვნების აუდიტორული შემოწმების ზოგიერთი საკითხი