სოციალური ინფრასტრუქტურის პრიორიტეტი - გონივრული ინვესტიცია ჯანდაცვაში