ბანკის ეფექტიანობის და მდგრადობის საკითხები კრიზისის პირობებში