დანიშნულების ადგილები, როგორც ტურიზმის ბიზნესის მნიშვნელოვანი ელემენტი